Algemene voorwaarden

Acupunctuurpraktijk Vera

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Acupunctuurpraktijk Vera:  Aangesloten als geneeskundig therapeut bij de beroepsvereniging LVNT onder registratienummer 19020. Handelende als zelfstandig geneeskundig therapeut.
Cliënt: de persoon aan wie door de geneeskundig therapeut advies en begeleiding wordt verleend dan wel diens vertegenwoordiger.
Praktijkadres: de locatie waar diensten als geneeskundig therapeut worden uitgeoefend.

Algemeen
Vera van de Kuilen, therapeut, doet lichaamsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan technieken. Dit gebeurd op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Basis
Vera van de Kuilen, therapeut, kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Vera van de Kuilen de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar is het niet van belang of de cliënt zelf contact heeft opgenomen dan wel is verwezen.

Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Vera van de Kuilen gerechtigd om het consult in rekening te brengen.

Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Vera van de Kuilen de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn BTW vrij. Vera van de Kuilen is gerechtigd prijsstijgingen door de te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

Intellectueel eigendom
Vera van de Kuilen behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken moge zonder schriftelijke toestemming van Vera van de Kuilen noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze bekend worden gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Vera van de Kuilen verstrekt zijn.

Betaling
Betaling aan Vera van de Kuilen dient tijdens/na het consult contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt ontvangt tevens declaraties voor de consulten.
Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Vera van de Kuilen heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Aansprakelijkheid
De behandelingen en /of de begeleiding van Vera van de Kuilen is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De resultaten zijn wat betreft de adviezen over leefstijl eigen verantwoordelijk van de cliënt. Vera van de Kuilen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Vera van de Kuilen verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vera van de Kuilen.       
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Vera van de Kuilen verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Vera van de Kuilen nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Vera van de Kuilen om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vera van de Kuilen te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Vera van de Kuilen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Het recht om een klacht in te dienen
Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de LVNT: info@lvnt.nl of 033 – 472 60 03. Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris. https://www.lvnt.nl/klachten  
Meer informatie lees de cliëntenfolder van de SCAG.

Gegevens cliënt
Vera van de Kuilen zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Vera van de Kuilen is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.